REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SKLEPNONI.PL

     1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób pośrednictwa sprzedaży prowadzonego przez Marcina Świerk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grupa PRB z siedzibą w Głubczycach za pośrednictwem serwisu internetowego  www.sklepnoni.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Marcina Świerk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grupa PRB z siedzibą w Głubczycach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

     1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

     2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

     3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

     a) firmę kurierską

     4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

     5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

     6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

     7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

     8. Sprzedawca - oznacza Morinda Poland Sp. z o.o. ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań, NIP 5252419422, KRS 0000299588.

     9. Serwis Internetowy - oznacza strony internetowe, pod którymi Pośrednik Sprzedaży prowadzi prezentację towarów, działające w domenie www.sklepnoni.pl

     10.  Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Pośrednika Sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej, mogący być przedmiotem Umowy pośrednictwa sprzedaży.

     11.  Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Pośrednikowi Sprzedaży przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

     12.  Umowa pośrednictwa sprzedaży - oznacza umowę pośrednictwa sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Pośrednikiem Sprzedaży.

13. Pośrednik Sprzedaży - Marcin Świerk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grupa PRB z siedzibą w Głubczycach, NIP 748 149 51 99, tel. 532 242 707, biuro@sklepnoni.pl

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego sklepnoni.pl

     1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Pośrednika Sprzedaży, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Pośrednika Sprzedaży wyrażoną na piśmie.

     2. Pośrednik Sprzedaży dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

     3. Pośrednik Sprzedaży stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Pośrednika Sprzedaży na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Pośrednik Sprzedaży wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

     4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

     5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Pośrednika Sprzedaży, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

     6. Pośrednik Sprzedaży oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Pośrednik Sprzedaży nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Zamówienia

     1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Pośrednika Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy pośrednictwa sprzedaży.

     2. Klient może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

     3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Serwisu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Pośrednika Sprzedaży, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Pośrednika Sprzedaży, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową pośrednictwa sprzedaży.

     4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Pośrednikowi Sprzedaży przez Klienta oferty zawarcia Umowy pośrednictwa sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

     5. Po złożeniu zamówienia, Pośrednik Sprzedaży przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

     6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Pośrednik Sprzedaży przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Pośrednika Sprzedaży o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa pośrednictwa sprzedaży.

     7. Po zawarciu Umowy pośrednictwa sprzedaży, Pośrednik Sprzedaży potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.

§ 4 Płatności

     1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową pośrednictwa sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

     2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

     a) przelew bankowy na rachunek bankowy Pośrednika Sprzedaży (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Pośrednika Sprzedaży potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Pośrednika Sprzedaży);

     b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez firmę KiP S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Pośrednika Sprzedaży potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Pośrednika Sprzedaży informacji z systemu płatności o dokonaniu płatności przez Klienta);

     c)

gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Pośrednika Sprzedaży potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

     3. Klient jest każdorazowo informowany przez Pośrednika Sprzedaży na Stronie Internetowej Serwisu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy pośrednictwa sprzedaży.

     4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3, Pośrednik Sprzedaży wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Pośrednik Sprzedaży odstąpi od Umowy pośrednictwa sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Pośrednik Sprzedaży prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Dostawa

     1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

     2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

     3. Pośrednik Sprzedaży zamieszcza na Stronie Internetowej Serwisu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

     4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Serwisu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §4 ust. 2.

     5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Serwisu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy pośrednictwa sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

     6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

     7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

     8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

§ 6 Rękojmia

     1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

     2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

     a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

          Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

     b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

          Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

     3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

     4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 7 Reklamacje

     1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy pośrednictwa sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Pośrednika Sprzedaży.

     2. Pośrednik Sprzedaży, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy pośrednictwa sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

     3. Klient może zgłosić Pośrednikowi Sprzedaży reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Pośrednika Sprzedaży. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@sklepnoni.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Pośrednik Sprzedaży niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8 Odstąpienie od Umowy pośrednictwa sprzedaży

     1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę pośrednictwa sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

     2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy pośrednictwa sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

          Klient może odstąpić od Umowy pośrednictwa sprzedaży składając Pośrednik Sprzedaży oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Pośrednika Sprzedaży na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

         

     3. W przypadku odstąpienia od Umowy pośrednictwa sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

     4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pośrednictwa sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

     5. Pośrednik Sprzedaży ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Pośrednik Sprzedaży może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

     6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Pośrednika Sprzedaży, Pośrednik Sprzedaży nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

     7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Pośrednikowi Sprzedaży niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy pośrednictwa sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Pośrednika Sprzedaży przed upływem tego terminu.

     8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

     9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Pośrednik Sprzedaży informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Serwisu.

     10.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

     11.  Pośrednik Sprzedaży dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Pośrednik Sprzedaży dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 9 Usługi nieodpłatne

     1. Pośrednik Sprzedaży świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter.

     2. Usługa Newsletter świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

     3. Pośrednik Sprzedaży zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

     4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Pośrednika Sprzedaży na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Pośrednika Sprzedaży. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

     5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Pośrednika Sprzedaży, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Pośrednika Sprzedaży. Newsletter przesyłany jest przez Pośrednika Sprzedaży do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

     6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

     7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 10 Ochrona danych osobowych

     1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Pośrednikowi Sprzedaży dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Pośrednika Sprzedaży usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Pośrednik Sprzedaży.

     2. Pośrednik Sprzedaży przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Pośrednik Sprzedaży usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

     3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Pośrednika Sprzedaży Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

     4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Pośrednikowi Sprzedaży dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.

     5. Każdy kto przekaże Pośrednikowi Sprzedaży swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

     6. Pośrednik Sprzedaży zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Pośrednik Sprzedaży może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Pośrednika Sprzedaży lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

     7. Pośrednik Sprzedaży chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

     8. Pośrednik Sprzedaży przekazuje dane osobowe Klienta Sprzedawcy i Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

     9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Tpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce KiP S.A. z siedzibą w Poznaniu

§ 11 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów pośrednictwa sprzedaży)

     1. Zarówno Klient, jak i Pośrednik Sprzedaży mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

     2. Pośrednik Sprzedaży wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas korzystania z usługi.

§ 12 Postanowienia końcowe

     1. Pośrednik Sprzedaży ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Pośrednik Sprzedaży ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

     2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

     3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy pośrednictwa sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

     4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

     5. Pośrednik Sprzedaży zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Pośrednika Sprzedaży do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Pośrednik Sprzedaży poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pośrednika Sprzedaży, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §11.

     6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2019 r.